Mówiąc o replikacji, należy wprowadzić Pojęcie replikonu. Replikon jest jednostką replikacji, za którą przyjęto uważać Episode DNA zawierający Miejsce początku oraz przylegające sekwencje uczestniczące w kontroli Tego procesu. Replikacja ADN jest procesem zapewniającym przekazywanie Informacji genetycznej z komórek rodzicielskich do komórek potomnych w sposób prawie doskonały. Doskonałość ta jest uzyskiwana nie tylko Dzięki precyzyjnemu mechanizmowi samej replikacji, lecz również za sprawą Systemów ochronnych, zdolnych do wykrywania i naprawy błędów. Dzięki tym systemom błędy powstałe w procesie replikacji pojawiają się najwyżej raz na miliard nukleotydów. replikacja DNA-proces syntezy ADN prowadzący ne Powstania dwóch cząsteczek DNA z jednej. Pierwszym etapem Tego procesu jest rozkręcenie, a Następnie rozdzielenie ADN drabiny na Dwie nici. Ne każdej nici Zostaje dobudowana Nowa níc i których skręcenie DNA w spiralę. Dix proces zachodzi z zachowaniem zasady komplementarności, która polega na łączeniu się Zasad azotowych w Pary: A-T, G-C. Substratami Tego procesu są:-ADN matryca; -trifosforany deoksyrybonukleotydów (dNTP); -ATP-Energia dla helikaz. W procesie tym stwierdzono Wiele Aktywności enzymatycznych (Udział enzymów) TJ.:-helikazy-rozrywają wiązania wodorowe między nićmi ADN matrycowego, rozkręcając helisę i umożliwiając bez procesu; -prymaza – démarreur syntetyzuje; -polimerazy ADN-polimeryzuje zgodnie z zásada komplementarności fosforany deoksyrybonukleotydów; -egzonukleaza-Usuwa ARN startery z nici; -l`ADN de Ligaza-uzupełnia brakujące wiązania fosfodiestrowe w szkielecie Nowo-zsyntezowanej nici ADN; -różne pomocnicze enzymy. Przebieg replikacji DNA Kopiowanie podwójnej helisy ADN jest procesem złożonym.

Proces Dzieli się na Fazy inicjalizacji, wydłużania i terminacji. W kolistych cząsteczkach ADN replikacja Rozpoczyna się w miejscu inicjacji, o dłusche OK. 200-300 par nukleotydów. Miejsce à oznacza się skrótem ori OD ang. Origin. W liniowych chromosomach aktywnych przebiegać Może Wiele (tysiące) jednoczesnych procesów replikacji. Aby replikacja przebiegła Prawidłowo, podczas rozdzielenia OBU nici nie może dojść do zaburzenia ich struktury Podstawowej (I-rzędowej). Muszą także zostać spełnione następujące Warunki:-matryca DNA Musi zostać Dokładnie odczytana,-dostêpna Musi być odpowiednia Ilość wolnych nukleotydów,-podczas procesu Musi zostać zachowana komplementarność nici. Na koniec Musi dojść do terminacji replikacji, ewentualnego uzupełnienia braków na końcu nowopowstałego łańcucha i połączenia nowego łańcucha z łańcuchem macierzystym w helisę. U bakterii zakończenie replikacji których niemal Automatycznie (po skopiowaniu całego kolistego DNA, qui jest pojedynczym replikonem).